Kliq Coffees and Office

Adatkezelési tájékoztató és cookie szabályzat

 

A Kliq Coffee adatkezelési folyamatai jogszerűségének és az érintettek jogainak biztosítása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotta.

 

Hivatalos Cégnév: ORC Consulting Kft.

Adószám: 14307386-2-42

Telefonszám: +36/70 318 8213

E-mail: [email protected]

Weboldal: kliq.work

 

Tájékoztatjuk, hogy az Egyesület a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint az európai parlament és a tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) tiszteletben tartása mellett végzi.

Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési intézkedéseket.

Jelen tájékoztató hatálya a Szolgáltató weblapján (http://wwwkliq.work) és aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő linken: http://www.kliq.work/adatkezelesi_tajekoztato

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. 

 

A módosítások a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

 

AZ ADATVÉDELEMMEL, ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK: 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 • 2016/679. sz. Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

 

MELYEK AZOK A SZEMÉLYES ADATOK, MELYEKET GYŰJTÜNK, ÉS MILYEN CÉLBÓL TESSZÜK EZT?

 • A jelen Adatkezelési tájékoztató a Felhasználók által a kávézó honlapján szabad akaratukból, a Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza

 • Személyes adat: az azonosított személyre vonatkozó bármilyen adat-email, telefonszám, név, lakóhely, bankkártya adatok

 

ALAPELVEK: 

 • A személyes adatok védelmét jogszerűen és az érintett számára átlátható módon kell végezni

 • A személyes adatok begyűjtése csakis meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell, hogy történjen, azoknak a célokkal nem összeegyeztethető módon történő felhasználása jogellenesnek minősül

 • Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

 

Adattakarékosság elve

 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”)

 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

 

ADATKEZELÉS

 • A weboldalon az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása az 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

 • A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb személyes adatok, pl. az érdeklődés tárgya, üzenet

 • Amennyiben megállapítható, hogy nem történt szerződéskötés, úgy az ezzel ellentétes kifejezett érintetti nyilatkozat hiányában, az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 1 éven belül törlésre kerülnek a személyes adatok.

 • Amennyiben az ügyfélkapcsolat megszűnik az Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat kizárólag addig őrzi meg, amíg ezt a jogszabályok előírják, vagy amíg ehhez neki vagy harmadik személynek jogos érdeke fűződik. Ilyen jogos érdek az, hogy az Adatkezelő képes legyen bizonyos esetleges jogi igényekkel szemben védekezni vagy ilyeneket előterjeszteni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont), ennek következtében Adatkezelő a jogviszonnyal kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony megszűnését követő 5 évig (polgári jogi elévülési idő), az adózási dokumentumokat 6 évig, míg a számviteli dokumentumokat 8 évig őrzi és kezeli.

 •  Az adatkezelési hozzájárulás visszavonását, illetve a személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

 • postai cím: 1027 Budapest, Margit körút 38/A

 • e-mail cím: [email protected] 

 • Az adatkezelés célja: Szolgáltató a szolgáltatás (weboldal teljes körű használata, pl. ajánlatkérés,) nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók személyes adatait, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

 • A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza.

 • A szolgáltató kijelenti, hogy az előző bekezdésben jelzett adatfeldolgozókkal megkötött szerződései mindenben megfelelnek a GDPR követelményeinek, amely garantálja, hogy az adatfeldolgozók is a GDPR-nak megfelelően járnak el.

 

HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG:

 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a hírlevél feliratkozáskor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím) megkeresse.

 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról bármikor leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy a fent megadott Adatkezelői elérhetőségekre küldött üzenettel.

 

COOKIEK KEZELÉSE:

 • Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében többféle sütit (cookie) használunk.

 • Ha a “folytatás” gombra kattintasz, akkor beleegyezel a cookie-k használatába. Ha nem akarod elfogadni az összes sütit (cookie-t), látogasd meg a süti (cookie) beállításokat. További információért olvasd el adatvédelmi és cookie-nyilatkozatunkat.

 

MI AZ A COOKIE: 

 • A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a böngésző helyez el a felhasználó számítógépén vagy eszközén. Információt gyűjtenek a látogatók szokásairól, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A sütik önmagukban nem gyűjtik a számítógépen vagy a fájlokban tárolt adatokat.

 

MILYEN SÜTIKET ÉS MILYEN CÉLBÓL HASZNÁLJUK A WEBOLDALON: 

 • Weboldalunk „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem hagyod a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközödön, ameddig azokat manuálisan nem törlöd.

 

A KLIQ COFFEE OLDALÁN ALKALMAZOTT SÜTIK LEHETNEK:

 

SESSION COOKIES:

 • Technikailag elengedhetetlenek

 • Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek gépedről.

 • A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel téged azonosítani lehetne.

 • Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A § (3) bekezdése tartalmazza

 

ANALYTICS COOKIES: 

 • A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E sütik nem képesek téged személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük a neved és email címed; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.

 • további információ: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 • További információ a cookiek kelezélésről megtalálható https://gdprmost.hu/cookie-tajekoztato oldalon

 • A Kliq Coffee honlapja a weboldal használata során látogatóiról a lentebb említett adatokat rögzíti és kezeli:

-látogató által használt IP cím

-böngésző típusa

-böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv)

-látogatás időpontja

-meglátogatott oldal

 

KIK AZOK AZ ADATFELDOLGOZÓK, AKIKKEL MEGOSZTJUK ÜGYFELEINK SZEMÉLYES ADATAIT:

 • Adatfeldolgozó(i)nk a Te személyes adataidat kizárólag az Egyesület által meghatározott és szerződésben rögzített célból, az Egyesület utasításai szerint kezelhetik, az adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultságuk nincs. Adatfeldolgozóink titoktartási kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállaltak a feladataik teljesítése közben megismert személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.

Név

Elérhetőség

Tevékenység

Sendpulse

https://sendpulse.com/legal/pp

Hírlevelek küldő szolgáltatás

G Suites

https://gsuite.google.com/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers

Levelezési és dokumentumkezelési szolgáltatás

Do Média Kft.

Székhelye: 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 54. 4., telefon: +36.33999616, email: [email protected]

Tárhelyszolgáltatás

Google (Google Analytics)

https://www.google.com/about/datacenters/

weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

Facebook

Facebook Inc.

weboldal használati adatok rögzítése statisztikai és hirdetés-célzási céllal (harmadik fél cookie-k)

 

KÖZÖSSÉGI GOMBOK: 

 • Weboldalunk úgynevezett “közösségi gombokat” is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. 

 • Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az információkat, illetve, ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait:

 • A jelen Süti szabályzat a jelen honlap Adatvédelmi szabályzatának elválaszthatatlan részét képezi.

 

ÜGYFÉLLEVELEZÉS: 

 • Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet a Szolgáltatóval. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy év elteltével törli. Jogvita fennállása esetén ez az adatkezelési időszak meghosszabbítható a szükséges ideig.

 

ADATBIZTONSÁG:

 • A Szolgáltató minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. Ide tartozik különösen, de nem kizárólag a két faktoros beléptetés, illetve a rendszeresen változtatandó erős jelszavak.

 • A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, hogy változatlansága igazolható legyen, valamint naprakész állapota érdekében.

 • A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 • Szolgáltató mindent megtesz a kezelt adatok hitelességének, bizalmasságának megőrzése érdekében, és, hogy azokhoz az érintettek és az arra jogosultak mindig hozzáférjenek.

 • A Szolgáltató ezért fenntartja a jogot, hogy amennyiben ügyfelei vagy partnerei részéről a rendszerében biztonsági rést érzékel, akkor azokról az ügyfeleit és partnereit tájékoztassa, és ezzel egyidejűleg a biztonsági rés megszüntetéséig a Szolgáltató rendszeréhez, szolgáltatásaihoz való hozzáférését, vagy annak egyes funkcióit korlátozza.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL:

 • Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy az adatkezelés korlátozását, illetve gyakorolhatja az adathordozhatósághoz fűződő jogát.

 • Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatok kategóriáiról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, tervezett időtartamáról vagy ennek meghatározásának szempontjairól, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás és a kezelt személyes adatokról másolat kiadása egy alkalommal ingyenes.

 • Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti, vagy ha az adatok hiányosak, úgy kiegészíti azokat.

 • Törlés helyett Szolgáltató korlátozza a személyes adatkezelést, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. A korlátozott hozzáférésű személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 • Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, ha az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Nem kerül sor törlésre, ha az az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:  

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 • Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, feltéve, hogy az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses kötelezettségen alapszik és automatizált (adathordozhatósághoz való jog).

 • Szolgáltató a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 • A személyes adatok törlésére, a hozzáférés korlátozására, helyesbítésére 1 hónap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, ezen időszakon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 

JOGORVOSLAT:

 • Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokhoz való hozzáférést korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 • Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

 • Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen a Szolgáltató székhelye szerinti vagy a Felhasználó lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz (törvényszékhez) fordulhat.

 • Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

-Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

-Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

-Telefon: +36 -1-391-1400

-Fax: +36-1-391-1410

-E-mail: [email protected]


PDF letöltés